Saturday, March 18, 2006

Niệm Phật Chỉ Nam 2: Chân thật tu hành

http://www.ttqvideo.com/video/others/ChanThatTuHanh_MinhThanh.wmv

Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
18/03/2006

No comments:

Post a Comment