Wednesday, June 21, 2006

Tịnh Độ Vựng Ngữ 03 - Tu Hành Chân Thật

http://blip.tv/file/2481830/
21/06/06
Chùa Vạn Linh
Núi Cấm, Châu Đốc

No comments:

Post a Comment