Wednesday, November 3, 2010

Soi sáng 16 - Vì sao tâm vộng động?http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-SoiSang16ViSaoTamVongDong550.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-SoiSang16ViSaoTamVongDong763.mp3

Niệm Phật Đường Hoằng Pháp
16 Arthur Street
St. Albans, VIC 3021
Tel: 0411316225
29/08/2010

No comments:

Post a Comment