Friday, April 17, 2009

Hạnh nguyện của người tu

http://www.tinhthuquan.org/video/HanhNguyenNguoiTu.wmv

Chùa Hoằng Pháp
Phật thất 56
17/04/2009

No comments:

Post a Comment