Monday, September 17, 2007

Hương vị của danh hiệu Phật

http://www.ttqvideo.com/video/others/HuongViDanhHieuPhat1_MinhThanh.WMV
http://www.ttqvideo.com/video/others/HuongViDanhHieuPhat2_MinhThanh.WMV

Chùa Đức Hoà
Thuận An, Bình Dương
17/09/2007

No comments:

Post a Comment