Thursday, September 2, 2010

Nguồn Gốc Giáo Lý Tịnh Độhttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-NguonGocGiaoLyTinhDo315.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-NguonGocGiaoLyTinhDo793.mp3

Tịnh Từ Yếu Ngữ 2
Chùa Giác Quang
Quận Bình Thạnh, TP HCM
27/08/2006

No comments:

Post a Comment