Sunday, May 18, 2008

Vị Thầy muôn thuở

http://www.ttqvideo.com/video/others/ViThayMuonThuo_MinhThanh.wmv
hay
http://www.phapthoaitinhdo.net/media.php?id=2646&cid=305
Giảng tại Chùa Viên Quang
Long Thành, Đồng Nai
Ngày 18/05/2008

No comments:

Post a Comment