Tuesday, January 25, 2011

Ba hạng ngườihttp://blip.tv/file/4059839

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-BaHangNguoi385.WMV

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-BaHngNgi342.mp3

1 comment:

  1. Theo Luận Trí Độ có ba hạng người:
    1. Tham đắm cái vui hiện tại
    2. Mong phước báo ở đời sau
    3. Có lòng từ bi mong cứu độ tất cả chúng sanh

    ReplyDelete