Sunday, September 10, 2006

Phật Giáo Thánh Điển 6: Vô thường không thật

http://www.ttqvideo.com/video/others/VoThuongKhongTat_MinhThanh.wmv

Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
10/09/2006

No comments:

Post a Comment