Tuesday, June 27, 2006

Tịnh Độ Vựng Ngữ 05: Quán xét về thân

http://blip.tv/file/2230238
27/06/06
Chùa Vạn Linh
Núi Cấm Châu Đốc

No comments:

Post a Comment