Wednesday, July 13, 2011

Về lại tâm sẵn cóhttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VeLaiTamSanCo450.wmv


http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VeLaiTamSanCo803.mp3


Ba trình độ nghe Pháp:
1. Nghe bằng lỗ tai
2. Nghe bằng tâm
3. Nghe bằng thần

No comments:

Post a Comment