Tuesday, July 4, 2006

Tịnh Độ Vựng Ngữ 9: Công phu niệm Phật (hay)

http://www.ttqvideo.com/video/others/CongPhuNiemPhat_MinhThanh.wmv

Chùa Vạn Linh
Núi Cấm, Châu Đốc
04/07/2006

No comments:

Post a Comment