Saturday, July 2, 2011

Muôn vật giả danhhttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-MunVtGiDanh704.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-MunVtGiDanh377.mp3

1. Muôn vật giả danh: Nghiệp cảm duyên khởi
2. Hư vọng duy thức: A lại da duyên khởi
3. Chân thường duy tâm: Tự tánh thanh tịnh duyên khởi
Cái chân thật mà còn hoài không sai đổi, sanh ra bốn đức:
. Thường
. Lạc
. Ngã
. Tịnh
Tu tới đó mới hạnh phúc, không thôi còn khổ hoài.
Từ tâm đó mới xây dựng Tịnh Độ: pháp giới duyên khởi.

No comments:

Post a Comment