Sunday, December 31, 2006

Phật Giáo Thánh Điễn 10: Lẽ thật của vạn vật

http://www.ttqvideo.com/video/others/LeThatCuaVatChat_MinhThanh.wmv

Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
31/12/2006

No comments:

Post a Comment