Tuesday, April 18, 2006

Lời dạy của Tổ Lâm Tế

Hầu hết người tu chúng ta đều thuộc dòng Lâm Tế, hãy lắng lòng nghe những lời dạy của Ngài:

No comments:

Post a Comment