Wednesday, November 22, 2006

Con đường diệt khổ

http://www.ttqvideo.com/video/others/Conduongdietkho_MinhThanh.wmv

Chùa Long Thành
Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
22/11/2006


No comments:

Post a Comment