Saturday, May 16, 2009

Đạo trong sinh hoạt hằng ngày16/05/09
Chùa Phát Quang
Tam Nông, Đồng Tháp

No comments:

Post a Comment