Saturday, December 17, 2005

Hoa Sen Chín Phẩm

http://www.ttqvideo.com/video/others/hoasenchinpham.wmv
Chùa Vạn Linh
Núi Cấm, Châu Đốc
17/12/2005

No comments:

Post a Comment