Monday, June 25, 2007

Soi sáng 01 - Từ tối đi vào sáng

http://amthucchay.blogspot.com/2009/04/soi-sang-1-tu-toi-di-vao-sang.html

Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
25/06/2007

No comments:

Post a Comment