Friday, May 6, 2011

Đại cương tịnh tônghttp://blip.tv/file/5113421

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-DaiCuongTinhTong779.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-DaiCuongTinhTong256.mp3

"Thật vì sanh tử phát tâm bồ đề" Thật vì cái chết và cái sống
"Lấy tín nguyện sâu trì danh niệm Phật": Tin Phật, tin mình, tin Pháp
Từ đâu sanh ra đây?
Nhắm mắt chết đi về đâu?
Trong kiếp người dầu cho giàu nghèo sang hèn vinh nhục đẹp xấu cuối cùng không ai tránh nổi cái chết
Thương mà xa lìa
Ghét mà gặp hoài
Mong cầu mà không được
Bệnh
Chết
Thường nhớ được cái kết thúc của cuộc đời mới bớt được tâm xem thường người khác

No comments:

Post a Comment