Sunday, October 7, 2007

Kinh Cung Kính

http://amthucchay.blogspot.com/2009/04/kinh-cung-kinh.html

Lớp Sơ Cấp Phật Học
Chùa Phước Hoà
Quận 3, TP HCM
07/10/2007

No comments:

Post a Comment