Monday, August 2, 2010

Soi sáng 05 - Lòng tin niệm Phậthttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-SoiSang5LongTinNiemPhat381.WMV

Chùa Hoa Sơn
Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
04/04/2009

No comments:

Post a Comment