Wednesday, July 5, 2006

Tịnh Độ Vựng Ngữ 12 - Báo Hiếu Xuất Thế Gian

http://blip.tv/file/2482410/
05/07/06
Chùa Vạn Linh
Núi Cấm, Châu Đốc

Nếu quý vị muốn tải về, xin bấm vào link trên, chọn dạng (select a format: .flv,.wmv, hay MP3) , xong bấm download ở phía dưới trang.
Trang www.phapthoaitinhdo.org có đầy đủ băng hơn.

No comments:

Post a Comment