Sunday, June 4, 2006

Về Nương Tam Bảo

http://www.ttqvideo.com/video/others/venuongtambao.wmv
Giảng tại Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
Ngày 04/06/2006

No comments:

Post a Comment