Thursday, July 27, 2006

Kinh Di Giáo 3 - Lời dạy sau cùng của Phật



Tải .wmv 1: http://www.megaupload.com/?d=8TLSHPDI



Tải .wmv 2: http://www.megaupload.com/?d=EJ0N92G1

Tải .mp3 1&2: http://www.megaupload.com/?d=OTKJUYPD

27/07/06
Chùa Vạn Linh
Núi Cấm, Châu Đốc

No comments:

Post a Comment