Wednesday, July 5, 2006

Tịnh Độ Vựng Ngữ 11: Lòng tin

http://blip.tv/file/2512642
05/07/06
Chùa Vạn Linh
Núi Cấm, Châu Đốc

No comments:

Post a Comment