Sunday, July 15, 2007

Từ vô thường đến chơn thường

http://www.ttqvideo.com/video/others/TuVoThuongDenChonThuong_MinhThanh.wmv
Chùa Đức Hoà
Thuận An, Bình Dương
15/07/2007

No comments:

Post a Comment