Sunday, July 17, 2011

Cùng nhau nhắc nhở 4 - Ý nghĩa an cư
http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-CungNhauNhacNho4YNghiaAnCu295.wmv


http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-CungNhauNhacNho4YNghiaAnCu938.mp3


An = Yên
Thu nhiếp thân: không đi, không nói, không làm
Thu nhiếp tâm, phải có pháp:
Lễ sám
Tụng kinh
Niệm Phật
Nghiền ngẫm
Giáo lý

Chánh: 1 pháp luôn nắm giữ hành trì
Phụ: hỗ trợ thêm
Người niệm Phật mà có ý niệm khác thì lúc đó là mất mạng, phải thâu về ngay tức khắc. Nếu mất pháp là lúc đó mình đã chết. Dụng công như vậy mới có tin vui.
Muốn nắm được phải có trợ duyên
Buông bỏ thân tâm, phi pháp, không buông không thể nào nắm được. Phi pháp:
. Vật chất: được tiền của có bị động không?
. Công việc: bếp, xây dựng.... Công việc có gì đâu thay nhọc cho đại chúng là kẻ ở đợ, cu li để phụng sự cho Phật pháp. Làm mà không có làm.
. Tri thức hiểu biết phải buông bỏ, tất cả những sở trường. Dầu giỏi đến tầm quốc tế cũng phải buông, mới đi vào cửa không Bát nhã được. Tu hoài mà không tiến bộ là vì không buông bỏ cái hay cái giỏi của mình. Người thông minh lanh lợi bén nhạy quá khó tu...

No comments:

Post a Comment