Tuesday, July 27, 2010

Soi sáng 15 - Tất cả do tâm tạo. Cốt tủy của đạo Phật

15a. Tất cả do tâm tạohttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-SoiSang15aTatCaDoTamTao652.wmv

15b. Cốt tuỷ của đạo Phậthttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-SoiSang15bCotTuyCuaDaoPhat952.wmv

Am Pháp Ấn
Đồi 45 - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng
17/06/2010

No comments:

Post a Comment