Thursday, January 4, 2007

Sáu chữ nhiệm mầu

http://www.ttqvideo.com/video/others/SauChuNhiemMau_MinhThanh.wmv

Chùa Vạn Linh
Núi Cấm, Châu Đốc
04/01/2007

No comments:

Post a Comment