Saturday, February 28, 2009

Bốn pháp tu căn bản

http://amthucchay.blogspot.com/2009/04/bon-phap-tu-can-ban.html

Chùa Quảng Phước
Sa Đéc, Đồng Tháp
02/2009

No comments:

Post a Comment