Thursday, August 5, 2010

Chánh nguyện và chánh niệmTịnh Từ Yếu Ngữ - 5
Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
14/12/2008

No comments:

Post a Comment