Sunday, June 4, 2006

Khuyên phát tâm Bồ Đề 7: Công đức của sự phát tâm

http://amthucchay.blogspot.com/2009/04/cong-duc-cua-su-phat-tam.html

Khuyên phát tâm Bồ Đề 7
Chùa Giác Quang
Quận Bình Thạnh, TP HCM
04/06/2006

No comments:

Post a Comment