Sunday, June 28, 2009

Cốt lõi của việc niệm Phật

http://amthucchay.blogspot.com/2009/09/cot-loi-cua-viec-niem-phat.html

28/06/2009
Đạo Tràng Hồng Kông
Hồng Kông, Trung Quốc

No comments:

Post a Comment