Sunday, April 23, 2006

Niệm Phật Chỉ Nam 4: Đạo Lực và Nghiệp Lực

http://www.ttqvideo.com/video/others/NghiepLucVaDaoLuc_MinhThanh.wmv
Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
23/04/2006

No comments:

Post a Comment