Sunday, August 27, 2006

Niệm Phật Chỉ Nam 7: Sáu nấc thang đến cõi Phật

http://www.ttqvideo.com/video/others/SauNacThangDenCoiPhat_MinhThanh.wmv

Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
27/08/2006

No comments:

Post a Comment