Sunday, October 8, 2006

Niệm Phật Chỉ Nam 8: Tâm thanh tịnh là Phật

http://www.ttqvideo.com/video/others/TamThanhTinhLaPhat_MinhThanh.wmv

Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
08/10/2006

No comments:

Post a Comment