Sunday, October 22, 2006

Niệm Phật Chỉ Nam 9: Niệm Phật thoát sanh tử

http://www.ttqvideo.com/video/others/NiemPhatThoatSanhTu_MinhThanh.wmv

Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
22/10/2006

No comments:

Post a Comment