Saturday, June 2, 2012

Nếp sống hằng ngày

Mười điều này là giềng mối của pháp lành. Mọi người phải thực hành. Bất kể là ai? Làm chức vụ gì? Đều phải giữ gìn không phạm. Chẳng phân biệt chúng thường trụ hay khách tăng. Ai nấy cùng nhau tuân hành.
1. Tôn trọng giới đức là cội gốc giác ngộ, là nền tảng niết bàn.
2. Cam chịu đạm bạc an nghèo vui đạo gìn giữ tâm tu.
3. Lặng lẽ thuần nhất bớt duyên lo gốc tránh khỏi phân tâm.
4. Dẹp riêng, bỏ tà lo chung, giữ chánh.
5. Nhu hoà nhẫn nhục kỹ việc, kính người.