Tuesday, July 19, 2011

Vạn vật không cố định 1 - Phá chấp đến đi



http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VanVatKhongCoDinh1PhaChapDenDi224.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VanVatKhongCoDinh1PhaChapDenDi237.mp3

Đang đi: 1 chân đứng yên, 1 chân đi, hai cái kết hợp mới thành ra sự đi, nên không có thật

Trong thời gian đã đi không có khởi đầu
Trong thời gian đứng lại không có khởi đầu
.người đi khg có đứng lại
.người khg đi khg có đứng lại
.ngoài hai người đi và người khg đi làm sao có người thứ ba
Trong thời gian hiện đi cũng không có sự khởi đầu

...
Người đi, sự đi, thời gian đi không có thật

Bài này cần để tâm lắng lặng mới hiểu nổi

Sunday, July 17, 2011

Cùng nhau nhắc nhở 4 - Ý nghĩa an cư




http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-CungNhauNhacNho4YNghiaAnCu295.wmv


http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-CungNhauNhacNho4YNghiaAnCu938.mp3


An = Yên
Thu nhiếp thân: không đi, không nói, không làm
Thu nhiếp tâm, phải có pháp:
Lễ sám
Tụng kinh
Niệm Phật
Nghiền ngẫm
Giáo lý

Chánh: 1 pháp luôn nắm giữ hành trì
Phụ: hỗ trợ thêm
Người niệm Phật mà có ý niệm khác thì lúc đó là mất mạng, phải thâu về ngay tức khắc. Nếu mất pháp là lúc đó mình đã chết. Dụng công như vậy mới có tin vui.
Muốn nắm được phải có trợ duyên
Buông bỏ thân tâm, phi pháp, không buông không thể nào nắm được. Phi pháp:
. Vật chất: được tiền của có bị động không?
. Công việc: bếp, xây dựng.... Công việc có gì đâu thay nhọc cho đại chúng là kẻ ở đợ, cu li để phụng sự cho Phật pháp. Làm mà không có làm.
. Tri thức hiểu biết phải buông bỏ, tất cả những sở trường. Dầu giỏi đến tầm quốc tế cũng phải buông, mới đi vào cửa không Bát nhã được. Tu hoài mà không tiến bộ là vì không buông bỏ cái hay cái giỏi của mình. Người thông minh lanh lợi bén nhạy quá khó tu...

Sunday, July 10, 2011

Soi sáng 20 - Một tâm thanh tịnh



http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-SoiSang20MotTamThanhTinh552.wmv


http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-SoiSang20MotTamThanhTinh829.mp3


1. Công phu chiều, có chùa thì đánh trống và gõ chuông mõ, nhưng có chùa thì không. Gọi chung là tán tụng. Vậy có ý nghĩa thế nào?

Gần: Miền Trung theo lối xưa
Xa: Tiếng mõ, tiếng chuông
Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách
Kim kinh ngọc kệ hoán hồi khổ hải mộng mê nhân
Chuông sớm trống chiều đánh thức người còn đắm đuối trong giấc mộng trầm luân
Kinh vàng kệ ngọc gọi trở lại người đang mê mộng trong biển khổ trầm luân

Tam bảo:
3 ngôi báu có công năng làm người ta thức tỉnh mộng mơ, thức tỉnh để thấy được sự thật.

Tiểu giác: tỉnh rồi mê trở lại
Đại giác: tỉnh luôn

2. Ý nghĩa của tràng hạt 18 hoặc 108:
Cơ thể có 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý
6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp
6 thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý
Luôn ràng buộc tù túng chật hẹp nhốt mình, tạo thành 18 từng địa ngục. 18 hột phá 18 phiền não của căn, trần, thức
1 câu A Di Đà chính là bát nhã độ
soi thấu vạn pháp không

Ngộ không là chiến thắng
Ngộ có là chiến bại

3. Nam mô quy mạng đem hết thân mạng trở về quy kính Phật
Quy kính Phật Bồ tát trên hội Bát nhã
tuỳ văn nhập quán: nghe 1 câu thấu hiểu
. tụng theo chữ nghĩa, không hiểu, nhưng cũng có phước
. hiểu được nghĩa:
. hiểu lý, ứng dụng được nhiều chừng nào thì có kết quả nhiều chừng đó

...

Saturday, July 2, 2011

Muôn vật giả danh



http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-MunVtGiDanh704.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-MunVtGiDanh377.mp3

1. Muôn vật giả danh: Nghiệp cảm duyên khởi
2. Hư vọng duy thức: A lại da duyên khởi
3. Chân thường duy tâm: Tự tánh thanh tịnh duyên khởi
Cái chân thật mà còn hoài không sai đổi, sanh ra bốn đức:
. Thường
. Lạc
. Ngã
. Tịnh
Tu tới đó mới hạnh phúc, không thôi còn khổ hoài.
Từ tâm đó mới xây dựng Tịnh Độ: pháp giới duyên khởi.