Wednesday, June 21, 2006

Tịnh Độ Vựng Ngữ 4: Giới Định Tuệ (MP3)


Giận quá thì mất khôn: khi giận đừng nói.
Tham quá thì thâm: không còn sáng suốt, ngu, đi một lượt với si.
Nhờ tâm yên định mới thấy được lẽ thật, mới khởi sự chán nản lìa bỏ.

No comments:

Post a Comment