Saturday, February 2, 2013

Kinh Trung A Hàm

1. Ba nguyên lý vĩ đại

http://phapan.vn/mediadownload.php?ID=922
2. Người Đứng trên bờ

http://phapan.vn/mediadownload.php?ID=923
3. Nơi người lành đi đến 1

http://phapan.vn/mediadownload.php?ID=924
4. Nơi người lành đi đến 2

http://phapan.vn/mediadownload.php?ID=925
5. Bốn sự thật 1

http://phapan.vn/mediadownload.php?ID=926
6. Bốn sự thật 2

http://phapan.vn/mediadownload.php?ID=927
7. Bảy cách đoạn trừ phiền não 1

http://phapan.vn/mediadownload.php?ID=928
8. Bảy cách đoạn trừ phiền não 2

http://phapan.vn/mediadownload.php?ID=929
9. Người chân tu 1

http://phapan.vn/mediadownload.php?ID=931
10. Người chân tu 2

http://phapan.vn/mediadownload.php?ID=930

No comments:

Post a Comment