Saturday, April 20, 2013

Soi sáng 49 - Khi niệm Phật là khi vãng sanh


Giảng tại Tĩnh Tâm Thiền Tự - NC, USA

No comments:

Post a Comment