Thursday, June 27, 2013

Milarepa - Lời Di Chúc


3 comments:

 1. Trich ra tu doan cua 1 bai luan dung Ngu Thap Am Ma de luan bai ca cua ong Milarepa cho chung ta thay ong ta la nguoi nhu the nao:

  In my Buddhaland, when I realize Buddhahood, you will all become my disciples who get to hear the Dharma in the foremost assembly, therefore all of you should be glad!
  .... All of you disciples in this Dharma Assembly,
  We share deep bonds of endearment.
  You delight in hearing my songs.
  I also bestow kindness upon you all.
  Teachers and disciples share this affection:
  We vow to meet again in the Pure Land...
  Those who see me, or hear me speak the Dharma,
  Who reflect on my life story,
  Or who hear my name or deeds--
  May we vow to meet in the Pure-Land.
  LIFE STORY, p. 246

  However, the SHURANGAMA SUTRA warns us about this type of abberation. A passage in the THOUGHT SKANDHA DEMON STATES points out:
  They are fond of saying that some Buddhas have appeared in the world at such and such places, or that such and such a person is the transformation body of a Buddha, or that such and such person is a Bodhisattva come to teach the world. People on seeing this beget a thirsty admiration in their hearts, so that their deviant views abound, whereas the seeds of their wisdom shrivel.
  Part 2

  ReplyDelete
 2. Mười Tám Ðại Nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa

  Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa 19 tuổi thì mẫu thân Ngài qua đời. Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, Ngài tới Chùa Tam Duyên ở Hợp Nhĩ Tân (Harbin), chính thức xuất gia, lạy Hòa Thượng Thường Trí làm Thầy. Ít lâu sau, Ngài tới mộ phần của mẫu thân thủ hiếu. Năm đó, nhân ngày vía Ðức Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 6, Ngài đối trước chư Phật, Bồ Tát phát mười tám đại nguyện:  "Kính lạy mười phương Phật,

  Cùng với Tam Tạng Pháp,

  Quá khứ, hiện tại Hiền Thánh Tăng,

  Nguyện rủ lòng tác chứng:

  Ðệ tử Ðộ Luân,

  Thích An Từ,

  Con nay phát tâm rằng:

  Chẳng cầu phước báo hàng Trời, Người,
  Cùng Thanh Văn, Duyên Giác, cho đến hàng Bồ Tát quyền thừa.
  Duy nương Tối Thượng Thừa mà phát Bồ Ðề tâm.
  Nguyện cùng Pháp Giới chúng sinh, Nhất thời đồng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề."

  1. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

  2. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Duyên Giác ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

  3. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Thanh Văn ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

  4. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Trời, Người ở trong Tam Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

  5. Nguyện rằng nếu có một Người ở trong mười phương thế giới mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

  6. Nguyện rằng nếu có một vị Trời, Người, A-tu-la chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

  7. Nguyện rằng trong thế giới loài Súc Sinh, nếu còn một loài nào chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

  8. Nguyện rằng trong thế giới loài Ngạ Quỷ, nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

  9. Nguyện rằng trong thế giới loài Ðịa Ngục, nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

  10. Nguyện rằng trong Tam Giới, nếu những kẻ từng quy y với tôi, hoặc là Trời, Người, A-tu-la, các loài bay, lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sinh, quỷ, thần, mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

  11. Nguyện rằng tất cả những phước lạc mà tôi đáng được hưởng đều hồi hướng phổ thí cho tất cả chúng sinh trong Pháp Giới.

  12. Nguyện rằng một mình tôi nhận chịu hết tất cả khổ nạn của chúng sinh trong Pháp Giới.

  13. Nguyện rằng tôi sẽ phân linh vô số, phổ nhập tâm chúng sinh nào không tin Phật Pháp, làm cho họ bỏ ác, hướng thiện, hối quá sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng thành Phật.

  14. Nguyện rằng tất cả chúng sinh nào, khi thấy mặt tôi, cho đến chỉ nghe tên tôi, đều phát tâm Bồ Ðề, mau đắc thành Phật Ðạo.

  15. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy, và thực hành mỗi ngày ăn một bữa.

  16. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, khắp nhiếp thọ các loài căn cơ.

  17. Nguyện trong đời nầy tôi sẽ đắc Ngũ Nhãn, Lục Thông, và phi hành tự tại.

  18. Nguyện tất cả mọi cầu nguyện đều hoạch đắc mãn túc.

  Cuối cùng:

  "Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.
  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
  Phật Ðạo vô thượng thệ nguyện thành."

  Tám Quy Luật của Viện Phiên Dịch Kinh Ðiển

  1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi.
  2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo.
  3. Người dịch phải tự chế, không được tự khen ngợi mình, chê bai người khác.
  4. Người dịch không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp người khác bằng cách tìm lỗi nơi tác phẩm của họ.
  5. Người dịch phải lấy tâm Phật làm tâm mình.
  6. Người dịch phải dùng Trạch Pháp Nhãn để phán xét đâu là chân lý.
  7. Người dịch phải cung kính cầu thỉnh Cao Tăng Đại Đức mười phương chứng minh cho bản dịch.
  8. Người dịch phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa Phật học bằng cách in Kinh, Luật, Luận khi việc phiên dịch của mình được công nhận là chính xác.

  ReplyDelete
 3. Phật Hoàng Trần Nhân Tông: http://www.sangdaotrongdoi.vn/lich-su-cac-thanh-tang

  ReplyDelete